Hjem - Lions Skælskør

Menu

Værd at vide

Klubnavnet er LIONS SKÆLSKØR - og dens område er Skælskør og omegn.

Optagelse af medlemmer.
Kun myndige personer, som nyder god anseelse i lokalsamfundet, kan blive medlem af Lions. Medlemskab kan kun opnås efter indbydelse fra et eksisterende klubmedlem. Ethvert eksisterende klubmedlem kan fremsætte forslag til optagelse af (være sponsor for) et nyt medlem. Klubmedlemmet udfylder et særligt skema med personoplysninger på det foreslåede medlem (se "Medlemsforslag - skema"). Skemaet afleveres til klubbens præsident, der mailer forslaget til øvrige medlemmer, der så har 10 dage til eventuelle indvendinger. Hvis et Lionsmedlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hans humanitære engagement og vedkommende nyder god anseelse i lokalsamfundet, kan kun tungtvejende argumenter hindre optagelse.

Kontingent.
Det årlige kontingent, p.t. 1.700 kr., fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales halvårligt forud. Det anvendes til betaling af klubbens administrative udgifter og afgifter til Lions International.

Udvalg.
Klubben nedsætter egne udvalg til tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter.
Alle klubmedlemmer skal være inddraget i udvalgsarbejdet. Det enkelte medlems evner og interesse tilgodeses ved sammensætningen af udvalgene.
Se de aktuelle udvalg under LOKALE AKTIVITETSUDVALG til højre i menuen.
Hvert udvalg udarbejder forslag til beslutning på medlemsmøder. Aktiviteter med større økonomisk rækkevidde skal ledsages af et budget.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben.
Klubbens præsident er formand for bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordeler mellem sig erhvervene som sekretær, kasserer, vicepræsident, klubmester og tailtwister. Den sidst afgåede præsident fortsætter som medlem af den følgende bestyrelse.
Bestyrelsen er berettiget til at disponere over beløb på indtil kr. 5.000,- af aktivitetskassens midler. Oplysning om dispositionen skal gives på det følgende medlemsmøde.

Medlemsmøder.
Medlemsmøder afholdes med regelmæssige mellemrum i løbet af et klubår. Et klubår løber fra d. 01.07. - 30.06. Første klubmøde afvikles senest d. 15.09. og sidste klubmøde senest d. 15.06. I løbet af klubåret afvikles i alt 16 møder. Alle møder afvikles på torsdage med mødestart kl. 18.30. Møderne indledes med spisning. Forventet udgift til bespisning inkl. drikkevarer er ca. 250 kr. pr. gang. Hvis andet ikke er aftalt afholdes medlemsmøderne på Kobæk Strand Hotel & Konference ved Skælskør. Bestyrelsen fastlægger en dagsorden for hvert møde og udsender den til medlemmerne. På medlemsmøderne træffes beslutning om iværksættelse af aktiviteter og om anvendelse af de midler, der er indkommet ved sådanne.

Følg Lions